Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Tuřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Tuřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Tuřany.

 


 

Brno zdárně pokračuje v dostavbě kanalizace

Čt 28.03.2013 09:00

Před rokem zahájilo město Brno jednu z největších investic za poslední roky. Jedná se o dostavbu a rekonstrukci městské kanalizace v městských částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice a Bohunice. Práce se dotknou také městských částí Brno-sever, Brno-jih a Řečkovic. Dokončené kanalizace výrazně zlepší životní prostředí zejména ve vztahu k vodním tokům a dále zamezí znečištění podzemních vod. Správce stavby se zhotovitelem se snaží v harmonogramu postupu výstavby vytvořit předpoklady, směřující k ukončení hlavní stavební výroby včetně definitivních úprav povrchů ještě v roce 2013. Výstavba kmenových stok probíhá na odlehlejších místech bez větších problémů.

Celková cena je 2, 031 mld. Kč a termín dokončení projektu je únor 2014. Je předpoklad, že hlavní stavební činnost bude ukončena ještě v roce 2013. Město na tuto akci bude čerpat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – operačního programu „Životní prostředí“ až do předjednané výše cca 44 %.

Pokud se nám takto podaří zvládnout jednu z největších investičních akcí ve městě za poslední léta, pak to bude velkým přínosem nejenom pro životní prostředí ve městě, ale i pro občany a další rozvoj města,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

První rok výstavby (03/2012 – 03/2013)
Během prvního roku výstavby se stavba postupně rozvinula na všech ucelených částech stavby (UČD). V současné době, a to i bez ohledu na výkyvy počasí, probíhá na všech UČD hlavní stavební výroba v maximální míře, měsíční prostavěnost se pohybuje pravidelně na hranici 90 mil. Kč. V plném proudu jsou hlavní betonářské práce na retenčních nádržích, pokládka potrubí na kmenových stokách a na uličních stokách v dotčených městských částech Brna. Občané městských částí doposud s pochopením snášejí negativní vlivy stavby, je ale pravdou, že v uplynulém zimním období se vyskytlo z jejich strany několik stížností, které musel investor ve spolupráci se zhotovitelem operativně řešit. Se zlepšujícím se počasím se předpokládá, že i zatížení občanů stavbou v těchto částech se úměrně sníží.

Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI
Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, je dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Spolu s tím se jedná i o dostavbu páteřních stok (např. EI v oblasti Brno-jih) či jejich přestavbu nebo rekonstrukci, danou potřebnými spádovými, kapacitními, prostorovými podmínkami popř. jejich již nevyhovujícím stavebně-technickým stavem.

Předmět díla zahrnuje 13 ucelených částí

UČD 1.1 Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova – Dufkovo nábřeží
UČD 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek – Loučky
UČD 1.3 Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova – Kaloudova
UČD 1.4 Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek – Drážní těleso
UČD 2.1 Dostavba kmenové stoky A – OK1A a RN1A, Přízřenický jez
UČD 2.2 Dostavba kmenové stoky A – OK2A a RN3A, Sokolova
UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky EI, Makro – Ráječek
UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek – Hájecká
UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E – OK6E a RN6E, Hamry
UČD 3.1 MČ Bohunice – rekonstrukce kanalizace
UČD 4.1 MČ Tuřany – dostavba kanalizace
UČD 4.2 MČ Žebětín – dostavba kanalizace
UČD 4.3 MČ Ivanovice – dostavba kanalizace

Dostavba kanalizace v městských částech
Ve městě Brně je projekt zaměřen na dostavbu (viz. názvy níže- tedy tam, kde dosud není nebo má charakter trativodů, popř. pouze dešťových stok) a rekonstrukci z jednotné dešťové na oddílný stokový systém sítí v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. V městských částech bude významným přínosem snížení vypouštěného znečištění obnovou stávajících a vybudováním nových úseků sítě a napojením nových přípojek splaškových vod spolu s návaznou obnovou či dostavbou komunikací včetně chodníků (např.Tuřany). 

MČ Brno-Jih :Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova - Dufkovo nábřeží; Dostavba kmenové stoky A - OK1A a RN1A, Přízřenický jez; Dostavba kmenové stoky A - OK2A a RN3A, Sokolova; Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek – Drážní těleso; Dostavba kmenové stoky EI, Makro – Ráječek; Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek – Hájecká;

MČ Řečkovice: Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek – Loučky;

MČ Brno-sever a Maloměřice-Obřany: Rekonstrukce kmenové stoky D, úsek Auerswaldova – Kaloudova; Dostavba kmenové stoky E - OK6E a RN6E, Hamry.

Pouze u stavby Rekonstrukce kmenové stoky D bude výrazně dotčen provoz v oblasti ulic Svitavské nábřeží – Husovická - Vranovské – Sportovní nábřeží, kde budou kompletně při dokončování etap provedeny rekonstrukce vozovek, kolejových tratí i chodníků. V menším rozsahu pak v Řečkovicích (okrajově), ostatní stavby probíhají vesměs mimo komunikace.

Cíl zakázky je zamezit vypouštění odpadních vod do toků
Společným cílem uvedených projektů je zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do vodních toků, ať už přímo, přes septiky nebo prostřednictvím stávající dešťové kanalizace. Dalším cílem je zamezení znečištění podzemních vod způsobené havarijním stavebním stavem stok, případně odkanalizováním pomocí jímek s trativody, tedy napojením několika tisíc obyvatel na stokovou síť města Brna.

Faktické informace
investor: statutární město Brno
investice: 2 031 295 411,- Kč (z toho dotace z EU až do 44%)
termín: 03/2012 – 02/2014